• image

                                                                                                                      


Centura alba - 7 Kyu

 alba.jpg

 

Te waza: a) blocaje -  gedan barai, age uke , uchi uke, soto uke

                  b) atacuri  -  zuki te, oi zuki, gyaku zuki

 

Geri waza : Mae Geri, mawashi Geri in ZD 

 

Dachi (pozitii): Yoi Dachi, zenkutsu dachi, Musubi Dachi, Neko Ashi Dachi

 

Kihon:                 -  oi zuki in ZD

                              -  soto uke in ZD

                              -  mae geri in ZD

                              -  age uke in ZD

                              -  mawashi geri in ZD

                            

 

Kumite: Sanbon kumite - 

 

                                        Tori (ataca)                                                                            Uke (se apara)

                                     1.Oi zuki Jodan                                                                              Age uke

                                     2.Mae Geri                                                                                     Gedan barai

 

 

Initiere in kumite:  gyaku zuki

 

Kata: Taikyoku shodan

 

 

Centura alba cu galben - 6 Kyu

centura-bicolora-taekwondo-alb-galben.jpg

 

Te waza: a) blocaje - gedan barai, age uke, uchi uke

                  b) atacuri -  oi zuki, gyaku zuki, kitzami zuki, uraken uchi

 

Geri waza: mae geri, mawashi geri.

 

Dachi: musubi dachi, heisoku dachi, zenkutzu dachi, neko ashi dachi, shiko dachi

 

Kihon:    -  in ZD - kitzami zuki / gyaku zuki

                 -  in ZD - mae geri / gyaku zuki

                 -  in ZD - mawashi geri / gyaku zuki

                 -  in ZD - age uke / gyaku zuki

                 -  in ZD - soto uke / gyaku zuki

                 -  in ZD - gedan barai / gyaku zuki

                                                    

 

Kumite: sanbon kumite:

 

                                        Tori                                                                               Uke

                              1. Oi zuki jodan                                                                   Age uke

                              2. Mae geri                                                                         Gedan barai

                              3. Oi zuki chudan                                                                Soto uke

 

 

Initiere in kumite:  - gyaku zuki

                                  - uraken uchi / gyaku zuki

                             

 

Kata: Taikyoku shodan, Heian nidan

 

 

Centura galbena - 5 kyu

galbena.jpg

 

Te waza: a) blocaje - kote uke, nagashi uke, shuto uke

                  b) atacuri - gyaku zuki, kitzami zuki, shuto uchi

 

Geri waza: mae geri, mawashi geri, hiza geri

 

Dachi: moto dachi, neko ashi dachi, shiko dachi

 

Kihon:      -  ren zuki in ZD

                   -  yoko geri in SD ( shiko dachi ) / retragere cu shuto barai in SD

                   -  mae geri / kitzami zuki / gyaku zuki in ZD

                   -  kitzami zuki / gyaku zuki / mawashi geri in ZD

                   -  gedan barai / nagashi uke / gyaku zuki in ZD

 

Kumite: Ippon kumite  -

 

                                                  Tori                                                                                    Uke

                                   1. Mawashi geri chudan                                                   Shuto barai / gyaku zuki

                                   2. Kitzami zuki + gyaku zuki                                             Age uke / otoshi uke / gyaku zuki

                                   3. Kitzami zuki                                                                   Kote uke / ura zuki

 

 

Initiere in kumite:                  Tori                                                                                    Uke

                                   1. Kitzami zuki                                                                   Nagashi uke / gyaku zuki

                                   2. Gyaku zuki chudan                                                       Osae uke / gyaku zuki chudan            

 

 

Kata: Heian shodan, Heian nidan

 

 

 

Centura portocalie - 4 Kyu

                                                                               Portocalie.jpg

 

 

Te waza: a) blocaje - otoshi uke, shotei uke, hiji uke

                  b) atacuri -  ura zuki, hiji ate (mae, mawashi)

 

Geri waza: tobikonde mae geri, mawashi geri, hiza geri, yoko geri

 

Dachi: sanchin dachi, fudo dachi

 

Kihon:  -  kitzami mae geri + mawashi geri in H - ZD ( han - zenkutsu dachi )

               -  mawashi geri / uraken uchi / gyaku zuki in ZD

               -  gedan barai / gyaku zuki / hiji ate in ZD

               -  gedan barai in ZD / avansare in ZD cu mae geri /  gyaku zuki

 

Kumite:  a) Ippon kumite -

 

                                  Tori                                                                                          Uke

 

                            1. Oi zuki                                                              Shuto uke / kitzami mawashi geri / hiji mawashi

                            2. Kitzami zuki                                                     Kosa uke / yoko hiji  

                            3. Mae geri                                                          Eschiva + gedan barai / gyaku zuki

                            4. Oi zuki                                                              Uchi uke / hiji ate

                            5. Mawashi geri                                                   Kote uke / gyaku zuki

      

                b) Initiere in kumite

 

                                      Tori                                                                                         Uke

                             1. Gyaku zuki (ch)                                               Shotei uke / gyaku zuki (jo)

                             2. Gyaku zuki                                                       Kitzami mawashi geri / gyaku zuki

 

 

Kata:  Heian nidan, Heian Sandan

 

 

                                                               Centura verde - 3 kyu

                   

 

Te waza:  a) blocaje - otoshi uke, osae uke, kosa uke, hiji uke, hiji sasae uke

                   b) atacuri  - kage zuki, tate zuki, uraken uchi, tetsui uchi

 

Geri waza: tobikonde yoko geri, ushiro yoko geri, ura mawashi

 

Dachi: naifanchin dachi, sanchin dachi

 

Kihon:    - in YD mae geri / yoko geri (pe acelasi picior)

                 - yoko geri in SD

                 - shuto uke in NAD / kizami mae geri / gyaku zuki in ZD

                 - oi zuki / gyaku zuki / mawashi geri in ZD

                 - gedan barai in ZD +  mae geri / gyaku zuki in ZD

                 - gedan barai +  mawashi geri / gyaku zuki

 

Kumite: a) Ippon kumite -

 

                                   Tori                                                                                      Uke

           1. Gyaku zuki / kizami mawashi                                      Osae uke / kote uke / gyaku zuki

           2. Kitzami zuki                                                                   Nagashi uke / gyaku zuki

           3. Yoko geri                                                                        Nagashi uke / gyaku zuki

 

              b) Jyu ippon kumite - 

 

                                   Tori                                                                                      Uke

           1. Gyaku zuki (jo)                                                               Kime waza

           2. Gyaku zuki + ura mawashi                                            Kime waza

 

Kata: Heian sandan, Heian yondan, Heian godan ( optional un kata superior cunoscut ).

 

 

 

Centura albastra - 2 kyu

 Albastra.jpg

 

Te waza: a) blocaje - kake te, osae uke, shuto barai, sasae uke (hiji+ken)

                  b) atacuri  - shotei uchi, yama zuki

 

Geri waza: mikazuki geri, ura mawashi geri, ushiro geri

 

Dachi: Kokutsu dachi, sagi ashi dachi

 

Kihon: -  mikazuki geri + ushiro geri / gyaku zuki in ZD

              -  oi zuki + shuto uke in NAD + shuto barai in SD + mae geri

              -  kitzami mawashi geri / ushiro yoko geri

              -  mae geri / pivotare ushiro geri

 

Kumite: a) Ippon kumite -

                   

                                   Tori                                                                                         Uke

 

                             1. Oi zuki                                                                       Kake te / shotei uchi

                             2. Kitzami zuki                                                              Kosa uke / torsionare + mae geri

                             3. Kage zuki                                                                  Kote uke / jodan zuki

                             4. Gyaku zuki                                                                Gedan barai / kage zuki

 

               b) Jyu ippon kumite -

 

                                   Tori                                                                                         Uke

 

                      1. Kitzami zuki / gyaku zuki                                                            Gyaku zuki      

                      2. Gyaku zuki / pas alteral + mawashi geri                                   Kime waza

                  3. Ushiro geri                                                                   Kime waza                                                                               

Kata: Heian godan, Bassai dai ( optional un alt kata superior cunoscut ).

 

 

 

Centura maro - 1 kyu

 Maro.jpg

 

Te waza: a) blocaje  - yama zuki, hira basami, yubi basami

                  b) atacuri  -  kuri uke, osae uke,  yoko barai, sukui dome uke

 

Geri waza: mikazuki geri, ura mawashi geri, ushiro geri, ushiro ura mawashi geri

 

Dachi: toate

 

Kihon:   -  yoko barai / hira basami in MD

                -  shuto uke in NAD + mawashi geri / yonhon nukite

                -  oi zuki / gyaku zuki / hiji ate

 

Kumite: a) Ippon kumite -

 

                                   Tori                                                                                       Uke

 

                        1. Kitzami zuki                                         Nagashi uke / hira basami gedan / hiji otoshi

                        2. Mawashi geri jodan                            Hiraki uke / mawashi geri gedan    

 

              b) Jyu ippon kumite - 

 

                                   Tori                                                                                       Uke

 

                        1.  Ura mawashi                                                                     Kime waza

                        2.  Kitzami mawashi geri / gyaku zuki                                  Kime waza

                        3.  De - ashi barai / gyaku zuki                                             Kime waza

                        4.  Jodan gyaku zuki / gyaku zuki                                         Kime waza

                        5.  Schimbare garda / fenta mawashi geri / de-ashi          Kime waza

 

 

Kata: Bassai dai, Gojiushiho, Unshu ( plus optional Seipai ).

 

 

 

Centura neagra - 1 DAN

 Neagra.jpg

 

Te waza: a) blocaje - hiji sasae uke, koken uke, ashi ura uke

                  b) atacuri  - ippon nukite, nihon nukite, nakadaka ken, atama uchi

 

Geri waza: yoko tobi geri

 

Dachi: toate

 

Kihon:    -  in SD yoko geri stanga - dreapta de pe loc

                 -  gedan barai / yoko uke / gyaku zuki

                 -  oi zuki / gedan barai / gyaku zuki

                 -  shuto uchi / shuto uchi

                 -  ura zuki / kage zuki

 

Kumite:  a) Sen no sen ( initiativa pe initiativa )  -

 

                                   Tori                                                                                                             Uke

 

                         1. Gyaku zuki                                                                           Retragere cu shotei uke + kitzami zuki

                         2. Gyaku zuki                                                                           Hiki wake uke / ura mawashi

 

                    b) Go no sen ( initiativa dupa )  -

 

                                  Tori                                                                                                               Uke

 

                         1. Kitzami mae geri + mawashi geri                                     Gedan barai / kote uke / gyaku zuki  

 

                    c) Sen ( initiativa ) - 

 

                                   Tori                                                                                                              Uke

 

                         1. Gyaku zuki / ura uchi                                                           Kime waza

                         2. Kitzami mae geri / gyaku zuki + mawashi geri                Kime waza

                         3. Gyaku zuki ( iesire ) / mawashi geri                                  Kime waza

                         4. Schimb garda de ashi barai / gyaku zuki                        Kime waza

                         5. Kitzami mawashi geri / de ashi barai / gyaku zuki          Kime waza

                         6. Kitzami mawashi geri / mae geri                                      Kime waza    

 

Kata: Jion, Gojiushiho + bunkai-urile la Pinan - uri  ( Shodan, Nidan, Sandan, Yondan, Godan )